Konkurs za prijem dece u predškolsku ustanovu „Duga“ – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Konkurs za prijem dece u predškolsku ustanovu „Duga“

Konkurs za prijem dece u predškolsku ustanovu „Duga“

Predškolske ustanove „Duga“ raspisuje konkurs za prijem dece u predskolsku ustanovu „Duga“ u Aranđelovcu za radnu 2020/2021. godinu za upis dece: 
• na clodnevni boravak u trajanju od 11 sati dnevno
• u pripremni predškolski progran u četvoročasovnom trajanju za decu rođenu od 01.03.2014 do 28.02.2015 . godine
• u vaspitnu grupu dece sa smetnjama u razvoju
Konkurs će trajati počev od 20. aprila do 15. maja 2020 godine,s tim što će se automatski produžiti za neposredno podnošenje zahteva i dopunu dokumentacije,za 20 dana od dana stupanja na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja.

II Podnošenje zahteva za upis dece u celodnevni boravak vrši se na osnovu Zahteva za upis deteta koji popunjava roditelj, odn. drugi zakonski zastupnik na obrascu koji se može preuzeti na portalu E uprava www.euprava.gov.rs ili na sajtu opštine Aranđelovac, počev od 20. aprila 2020. Godine.
Zahtev za upis deteta može se preuzeti i neposredno, po prestanku vanrednog stanja u Upravi ustanove, u Aranđelovcu u ulici Knjaza Miloša 178, svakog radnog dana, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova, i to u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja.

Uz zahtev za upis deteta na celodnevni boravak podnosi se obavezna dokumentacija i dodatna dokumentacija koja zavisi od statusa roditelja/drugog zakonskog zastupnika i/ili deteta.

A) Obavezna dokumentacija:
1. Izvod iz matične knjige rođenih za dete za koje se konkuriše i drugu decu koja žive u porodici (roditelj/drugi zakonski zastupnik podnosi lično ili pribavlja ustanova po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja/drugog zakonskog zastupnika)
2. Dokaz o radno-pravnom statusu roditelja:
2.1. za lica u radnom odnosu – uverenje o upisu u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja RS ili uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa podacima o stažu osiguranja – listing (ne starije od 1 meseca);
2.2 za preduzetnike –potvrda ili odštampan izvod iz APR-a kojim se dokazuje aktivan status privrednog subjekta u registru (ne starije od 1 meseca );
2.3. za poljoprivrednike ili članove njihovog porodičnog domaćinstva – potvrda ili odštampan izvod kojim se dokazuje aktivan status u Registru poljoprivrednih gazdinstava (ne starije od 3 meseca);
2.4. za studente -fotokopija indeksa (prva strana i datum poslednje upisanog semestra);
2.5. za penzionere – rešenje /potvrda Fonda PIO ili poslednji ček penzije;
2.6. za lica na odsluženju kazne – potvrda kazneno – popravne institucije ( ne starija od 6 meseci);
2.7. za lica zaposlena u inostranstvu-potvrda/ugovor o zaposlenju overen od strane sudskog tumača
4. Fotokopija / očitana lična karta oba roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika

B) Dodatna dokumentacija – ukoliko deca pripadaju nekoj od sledećih kategorija
Za roditelje koji dete prijavljuju elektronskim putem ,dodatna dokumentacijase može dostaviti elektronski evrticar@gmail.com, ili neposredno u roku od 20 dana po isteku vanrednog stanja,

(1) Deca žrtve nasilja u porodici (Dokaz: odluka nadležnog organa, preporuka ili potvrda Centra za socijalni rad);
(2) Deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja (Dokaz: fotokopija Rešenja Centra za socijalni rad);
(3) Deca roditelja koji samostalno vrše roditeljsko pravo (Dokaz: presuda o razvodu braka; odluka suda o vršenju roditeljskog prava; izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva; izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili odluka suda o proglašenju nestalog lica za umrlo);
(4) deca iz socijalno nestimulativnih sredina i sredina u kojoj je ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj deteta (Dokaz:preporuka ili potvrda Centra za socijalni rad ili drugih organizacija);
(5) deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju (Dokaz:medicinska dokumentacija deteta);
(6) deca iz porodica u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju (Dokaz: medicinska dokumentacija brata/sestre);
(7) deca teško obolelih roditelja (dokaz: rešenja o invalidnosti ili medicinska dokumentacija o bolesti roditelja);
(8) deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica (Dokaz: odluka nadležnog organa o priznanju statusa vojnog invalida, raseljenog ili prognanog lica).
,
III Uz zahtev za upis dece u četvoročasovni pripremni predškolski program podnosi se:

1. Izvod iz matične knjige rođenih za dete za koje se konkuriše i drugu decu koja žive u porodici (roditelj/drugi zakonski zastupnik podnosi lično ili pribavlja ustanova po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja/drugog zakonskog zastupnika

2. Fotokopija / očitana lična karta jednog roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika

IVSvi roditelji su u obavezi da donesu lekarsku potvrdu o zdravstvenom stanju deteta za koje se vrši upis u roku od 20 dana po isteku vanrednog stanja, (obrazac preuzeti u upravi predškolske ustanove pre odlaska kod izabranog pedijatra).

Za decu koja su do sada pohađala ustanovu ne treba slati zahtev za upis u pripremni predškolski program već deca automatski nastavljaju da koriste usluge celodnevnog boravka, ali je roditelj u obavezi da putem mejla duga.ar@mts.rs obavesti ukoliko želi da dete prebaci iz celodnevnog boravka u pripremni predškolski program u trajanju od 4 sata dnevno.

Razmatraće se samo potpuna dokumentacija koja je u skladu sa uslovima konkursa.