Pašalić: Bolje zaštiti decu od seksualnog zlostavljanja – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Pašalić: Bolje zaštiti decu od seksualnog zlostavljanja

Pašalić: Bolje zaštiti decu od seksualnog zlostavljanja

Zoran Pašalić dodaje da je zbog toga je potrebno redefinisati seksualno zlostavljanje u zakonima Srbije, kako bi u svim slučajevima i u svim oblicima seksualnog zlostavljanja deca imala adekvatnu krivičnopravnu, porodičnopravnu i drugu zaštitu, ali i da ovakve pojave na vreme budu suzbijene i sprečene.

Zaštitnik napominje da je u brojnim navratima ukazivao na problem nedovoljno adekvatnog zakonodavnog okvira kada je reč o zaštiti dece od seksualnog nasilja i nedovoljne usklađenosti nacionalnih zakona sa Konvencijom Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja.

Zaštitnik građana je podsetio da nije u potpunosti postupljeno po Inicijativi Zaštitnika građana za izmene i dopune Krivičnog zakonika podnete 2011. i 2012. godine, zajedničkoj Inicijativi Zaštitnika građana i organizacije Incest trauma centar za izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, kao ni po Mišljenju i preporukama Zaštitnika građana za korišćenje zaštitnih mehanizama u sudskim postupcima radi sprečavanja sekundarne traumatizacije dece žrtava krivičnih dela, posebno onih seksualne prirode.

Pašalić podseća na podatke nedavnih istraživanja da su upravo deca u poslednjih nekoliko godina najčešće žrtve trgovine ljudima u Srbiji, a da je najzastupljeniji vid njihovog zlostavljanja i iskorišćavanja – seksualna eksploatacija.

Borba protiv dečje prostitucije, ali i dečjih brakova, koji su najčešće paravan za trgovinu decom, zahtevaju efikasniju saradnju sa državnim organima i institucijama, kao i nevladinim organizacijama, što će biti jedan od prioriteta u radu Zaštitnika građana u narednom periodu, najavio je Pašalić.

“Ni nakon tri godine od povlačenja pripremljenih obrazovnih paketa o seksualnom obrazovanju čiji se sadržaj osvrnuo i na seksualno zlostavljanje dece i telesni integritet deteta, nije izrađen novi obrazovni paket niti se planira uvođenje seksualnog obrazovanja kao obaveznog predmeta u sve nivoe preduniverzitetskog obrazovanja”, ukazao je Pašalić.

Zaštitnik građana je naglasio da upravo upoznavanje dece sa telesnim integritetom, rizicima od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja, načinom prepoznavanja seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja i mehanizmima zaštite i prijave, najefikasniji oblik prevencije i suzbijanja ovog izuzetno teškog oblika nasilja nad decom.

Izvor: rts.rs