Skupština usvojila više zakona – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Skupština usvojila više zakona

Skupština usvojila više zakona

Zakonom o računovodstvu je propisano da je jedan od uslova za dobijanje dozvole za rad da najmanje jedno lice bude stalno zaposleno u pravnom licu i da to lice, ili sam preduzetnik, ima profesionalno zvanje iz oblasti računovodstva ili revizije stečeno kod članice Međunarodne federacije računovođa.

Kako je ranije rekao ministar finansija Siniša Mali, zakonom je propisano da registar pružalaca računovodstvenih usluga počne sa radom 1. januara 2021. godine, a pravna lica, odnosno preduzetnici koji pružaju računovodstvene usluge, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu zakona moraju da usklade svoje poslovanje sa njegovim odredbama.

Pravna lica, odnosno preduzetnici, izdavaće fakture, račune i računovodstvene isprave isključivo u elektronskom obliku, a e-fakture biće obavezne od 1. januara 2022. godine.

Zakon o reviziji propisuje da je rok za usklađivanje društava za reviziju godinu dana od dana stupanja na snagu ovog propisa, uz obavezu da obaveste nadležnu komisiju i komoru o tome, pri čemu se ne podnosi novi zahtev za izdavanje dozvole.

Novi zakoni stupaju na snagu 1. januara 2020. godine.

Poslanici su usvojili i Zakon o kontroli državne pomoći, čiji je cilj jačanje transparentnosti prilikom njene dodele, efikasnija kontrola i otklanjanje nejasnoća koje su uočene u primeni postojećih propisa.

Zakonom je propisano uvođenje registra državne pomoći, a on podrazumeva i ispunjenje preuzetih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pri čemu će Komisija steći status pravnog lica, raspolagaće sopstvenim budžetom i za svoj rad odgovaraće Narodnoj skupštini.

Komisija će moći da zabrani dodelu državne pomoći ukoliko oceni da je neusklađena, a moći će i da naloži povraćaj već dodeljenih sredstava.

Osim toga, komisija će moći i da kazni korisnika državne pomoći ako ne bude postupao po njenom nalogu.

Izvor: rts.rs