Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme​​ vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme​​ vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme​​ vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Foto: srbija.gov.rs

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme​​ vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 55/2020 od 14.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom se uređuje poseban režim u pogledu isprava koje moraju da prate
robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane
virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom
SARS-CoV-2 robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim
prevozom i koje naročito sadrže: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu, PIB i
matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg
registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima), mesto i adresu objekta iz
koga se isporučuje i u koji se isporučuje, ime i prezime odgovornih lica isporučioca i
prevoznika, nazivrobe i količinu.
Isporučilac, primalac i prevoznik (ukoliko ga ima), mogu sporazumno odrediti
način na koji će prijem odnosno isporuka robe biti potvrđena.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike
Srbije”.