Uskoro nova pozitivna lista lekova – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Uskoro nova pozitivna lista lekova

Uskoro nova pozitivna lista lekova

No­va po­zi­tiv­na li­sta le­ko­va ko­je će pa­ci­jen­ti do­bi­ja­ti o tro­šku Re­pu­blič­kog fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje bi­će usvo­je­na usko­ro, na­ja­vilo je  Udru­že­nje pa­ci­je­na­ta Sr­bi­je.

Oče­ku­je se da bi na no­voj li­sti mo­glo da se na­đe vi­še od 20 ino­va­tiv­nih te­ra­pi­ja što bi mno­go zna­či­lo za obo­le­le od ra­znih bo­le­sti.